Web pou Boston Area Rape Crisis Center (BARCC) an Krèyol

Chache konnen kijan kado pa w yo kapab rive jwenn moun ki viktim siklòn yo an Ayiti

Boston Area Rape Crisis Center (BARCC) renmen travay pou pèp Ayisyen, sèvi kominote Ayisyen, ak sitou kolabore nan defann dwa ti fiy ak fanm Ayisyen yo nan Boston. Anpil ti fiy ak fanm Ayisyen, tankou anpil lòt ti fiy and fanm ki soti nan lòt kilti, sosyete, ak oswa peyi, yo souvan viktim yon abi, zak, ak vyol seksyèl.

Se vre se pa tout gason ki fè vyolans seksyèl sou ti fiy ak fanm yo. Men sa fè nou sezi anpil lè nou wè anpil zak seksyèl ki fèt se gason ki fè yo.

Statistik ki sòti nan Enstiti Nasyonal pou Lajistis (200) montre kijan 1 sou 6 fanm ak 1 sou 6 msye yo viktim vyolans seksyèl pandan lavi yo. Vyolans seksyèl afkte tout moun, tout race, tout klas sosyal, granmoun ak timoun. Daprè Biwo statistik pou lajistis (200), 90% moun ki te viktim yon vyolans seksyèl yo gen yon lide sou kilès moun ki te viole yo. Men 7 sou 10 viktim vyolans seksyèl yo byen konnen kilès moun ki te fè kadejak sou yo.

Genyen anpil fason nou kapab esplike kisa yon abi, zak, oubyen vyol seksyèl oubyen yon vyolans seksyèl yè? Yon abi, zak, oubyen vyol seksyèl se yon “kadejak” ki fèt sou yon moun: fi oubyen gason. Kadejak fèt lè yon moun, sitou yon gason, fòse yon ti fi oubyen yon fanm fè bagay avèk li. Fòse yon fi oubyen yon fanm fè bagay avèl li, se sa ki rele “pran san mande”. Nan zafè seksyèl, pran san mande, se yon abi, yon zak, ak yon vyol seksyèl ki vle di: “fè dap piyanp”. Lang krèyol gen anpil lòt pawòl ki esplike sans yon abi, yon zak, ak yon krim seksyèl la.

Yon sèl bagay ki pi enpòtan nou deja konnen ki fè yon zak seksyèl vi-n tounen yon krim seksyèl, se lè genyen yon mank konsentan oubyen « wi » pou fè bagay avèk yon moun. Lè ou enterese pou genyen yon relasyon seksyèl avèk yon moun, tande oubyen koute, lè moun nan di w yon “wi” ki vle di « wi » li dispoze pou fè bagay avèk ou. Menm si ou pa kapab kenbe tèt ou, fè efò pou ou kapab konprann lè yon moun ou enterese nan li a di w yon « non » ki vle di « non » li pa vle fè bagay avèk ou. Depi se fòse ou fòse yon ti fi oubyen yon fanm fè bagay avèk li, ou fè yon krim, yon zak, oswa yo vyol kont ti fi a oubyen kont fanm nan. Genyen anpil fason yon gason kapab fòse yon ti fi oubyen yon fanm fè bagay avèk li. Pwomèt yon kado jis pou yon ti fi oubyen yon fanm kapab fè bagay avè w se yon krim seksyèl.

Konsekans vyolans seksyèl nan lavi ak sou lasante yon ti fi oubyen yon fanm li grav anpil paske zak kriminel seksyèl se zak ki devaste tout lavi ak lasante fizik, mental, santimantal, espirityel, kiltirel, ak sosyal ti fi a ak fanm nan. Vyolans seksyèl se yon vre masàk pou ti fi an fanm ki te viktim anba vye zak sila, paske ti a ak fanm nan santi yo devalorize, derespekte, dezespere, degrade, elatriye. Aprè zak kadejak fi-n fèt sou yo, ti fi ak fanm gen souvan lide se pas sou latè sa-a yo ta dwe ye telman yo santi yo pat dwe ap viv toujou nan lè sa-a ankò. Reyèlman vre, aprè imilyasyon seksyèl, ti fi ak fanm yo santi yo pa moun ankò. Tout boulvès ki soti nan vyolans seksyèl fè ti fi ak fanm yo pa dòmi, pa manje, ak pa fè gason konfyans.

Chapo ba pou gason ki respekte ti fi ak fanm yo. Se pa tout gason yo ki fè vyolans sekyèl sou fiy ak fanm yo. Men anpil zak seksyèl ki fèt sou ti fi ak fanm yo se gason yo ki fè yo. Nou kapab evite zak seksyèl epitou nou kapab konbat ak dechouke li si nou tout ansanm deside mete men nou ansanm nan lit kont vyolans seksyel nan fanmiy nou, nan kominte nou, ak nan sosyete nou.

BARCC te fonde nan lane 1973 pou ede, sipote, ak geri tout moun, sitou ti fi ak fanm yo ki te viktm yon zak seksyèl. Pandan 35 lane sèvis gratis, BARCC te geri anpil moun, fi tankou gason ak tout kalite pwoblem ki soti nan vyolans seksyèl. Bon jan kalite sèvis disponib nan biwo pou tout moun ki bezwen geri tèt yo oubyen ki vle geri yon moun yo renmen nan fanmiy yo ak nan kominote yo.

Pou kontakte BARCC, ou mèt rele nan telefon sa-a: 800-841-8371 pou apel ijan ak nan telefon 617-492-8306 pou apel ki pa ijan. Sa depann de sa ou vle, ou mèt peze, oubyen, oubyen, BARCC pou kolabore. BARCC Web site: www.barcc.org esplike zafè gwoup pou sipò.

Si ou bezwen asistans jiridik ak legal, referans, edikasyon ak fòmasyon, ak l~ot sevis toujou, ou mèt rele biwo BARCC nan telephone 800-841-8371 oubyen 617-492-8306. Pou benefisye sèvis BARCC, fòk viktim vyolans seksyèl yo kapab genyen posibilite oubyen mwayen pèsonèl pou deplase jis rive nan biwo BARCC. Si ou pa kapab rive nan biwo BARCC la pou kont ou, ou mèt toujou rele nou e n’ap wè sa nou kapab fè pou n ede ou.

Enfòmasyon

Vyolans seksyèl se yon bagay nou kapab evite si nou kenbe prensip moral nan lavi nou, nan lavi fanmi nou, nan kominote nou, ak nan sosyte a.

Travay pou geri moun kont konsekans vyolans seksyèl chita sou prensip fondalnatal dwa moun, lajistis sosyal, ak responsablite endividyèl ak kominotè.

 

Bay tèt ou kom yon volontè pou ede dechouke vyolans seksyèl
BARCC bezwen volontè nan sèvis sa-a pou ede viktim vyolans seksyèl yo. Jounen jodiya, BARCC konte plis pase 100 volontè, men kantite sa-a pòko ase lè nou konsidere kantite travay ki genyen ki pou fèt pou zak seksyèl kaba nan kominote n’ap viv la. Nou konte anpil sou koutmen pa w kòm volontè.

Bay yon don.
Lajan ou bay BARCC kòm yon don li enpòtan anpil anpil. Men kouman lajan don sa-a sèvi:

$25 ede reponn de(2) apel ijan nan telefon.
$75 ede peye yon volontè k-ap ede viktim vyolans seksyèl yo jwenn yon swen medikal nan sal dijans nan lopital.
$200 sipòte twa premye sesyon fòmasyon pou vitkim vyolans seksyèl yo.
$1,000 oganize sesyon fòmasyon pou yon volontè oubyen yon entèna (estajè) k-ap aprann kijan pou’l travay ak viktim vyolans seksyèl yo. Ou kapab bay yon don lajan sou web site sa-a oubyen ou mèt voye yon chèk sou non BARCC, sou adrès sa-a : 99 Bishop Allen Drive, Cambridge, MA 02139.

Prevansyon Vyolans seksyèl.
Fè travay prevansyon pou vyolans seksyèl se bloke vyolans seksyèl la anvan li fèt. Bloke, bare, ak estope vyolans seksyèl depi nan rasi-n li yo : tout konpotman yo, mantalite yo, konviksyon yo, ak lide yo ki lakòz vyolans seksyèl. Aprann fè karate ak lòt ekzèsis yo pa yon pwoteksyon totalkapital. Yon rezon fondalnatal ki fè BARCC angaje tèt li nan prevansyon vyolans seksyèl bò kominote yo, se pou ankouraje kominote yo pou yo pa tolere, sipote, ak aksepte vyolans seksyèl k’ap fèt devan je yo. Nou ankouraje manm kominote diskite afè vyolans seksyèl la anndan aktivite kominotè yo. Manm kominote yo gen dwa rele BARCC pou fè diskisyon sou zafè vyolans seksyèl lè nou vle pou sa fèt pou diferan moun andan kominote yo. Pi bonè, se granmaten. Pi bonè ou ede yon moun ki te viktim vyolans seksyèl, genyen plis chans pou moun sa-a geri, epi pou li vi-n viv pou yon lavi totalkapital.

Lyezon Aktif bay plis enfòmasyon sou prevansyon vyolans seksyèl.

"BARCC a été une ligne de sauvetage pour notre famille"

24-hour hotline: 800.841.8371

exit this site!


© 2017 Boston Area Rape Crisis Center, Inc. (BARCC) | Site Map


site by www.ebree.com